top of page

Arkivsaker

Dugnad på Torva 2018
 

Vi i ØRV er oppsatt på at Torva skal være vårt felles friarealer. Der skal alle trives. Om du bare går tur, sparker fotball, fisker

eller leker med barn eller barnebarn, Torva er og blir det flotteste oppholdssted for de fleste aktiviteter i Rælingen. Sett derfor av følgende tider til en meningsfylt innsats for fellesskapet: Vedlikehold av lekeapparater, etterfylling av sand, rydde søppel, etc. 

 

 

Kommunesammenslåing 2015

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Skriver Regjering.no     

 

Kommunene har fått i oppdrag av Stortinget å gjennomføre en lokal prosess alene og sammen med nabokommuner for å komme med en anbefaling til regjeringen på framtidig inndeling av kommunestruktur i sitt nærområde/region basert på Stortingets vurderingskriterier.

 

Ordfører Øivind Sand redegjorde for hvor langt kommunen var kommet i prosessen. Han gikk igjennom følgende fremdriftsplan:

 

Fase 1 Beskrive utfordringsbilde fra okt.14 til påske 2015

politisk seminar 29 apr. i kommunestyret og behandling av sak om neste fase 

Fase 2 Utredningsfase– fra påske 2015 til etter valget

basert på konklusjon i fase 1 

Fase 3 Drøftingsfase okt 2015 til jan/febr. 2016 

Fase 4 Konklusjonsfase – jan/febr. – juni 2016

 

Samarbeid med andre

Enebakk drøfter 3. muligheter fokus mot Rælingen, Ski og Spydeberg

Det er foreslått fra sentralt hold at man kan tenke seg 2 kommuner på Romerike, Øvre og Nedre

Nittedal drøfter 2. muligheter Øvre-  og Nedre Romerike

Lørenskog drøfter 2. muligheter Oslo og Nedre Romerike.

 

Beboermøte 2014 - Borgensberget

Det var bra oppmøte med folk fra området og masse gode spørsmål og innspill til representantene fra kommunen. Vi synes det var et bra og positivt møte og setter veldig pris på at de tok seg tid til å komme og prate med oss: ordfører Øyvind Sand, leder for planutvalget Heidi Kielland, og plan-og bygningssjef John Hage. Andre politikere som var tilstede var Hans Otto Tomter (Sp), han sitter i planutvalget, og Kjell Bjørke (H) som også sitter i planutvalget. Disse hadde fornuftige innspill som vi håper de får gehør for i planutvalgsmøter fremover. I tillegg en kommunestyrerepresentant fra Venstre som også bor i området (som jeg dessverre ikke fikk navnet med meg).

Lederen for planutvalget, Heidi Kielland ga god informasjon om prosessen videre og i korte trekk er det følgende:
Saken er nå hos administrasjonen i plan- og bygg, og sendes til planutvalget for behandling snart: Saken blir tatt opp på møter i planutvalget i september og november, deretter i kommunestyret i desember.

Ordføreren noterte seg det han oppfattet som våre viktigste punkter, blant annet dette med størrelsen på prosjektet - at det er så stort, men også at det trengs fartsdemping/lysregulering med mer i forbindelse med kryssing av Nedre Rælingsvei ved Borgen-bussholdeplassen og Orderud-holdeplassen (ved Joker-butikken), for å nevne noe.. Sand fortalte at det er planlagt utbygging av Rud skole og at dette er høyt prioritert.

I forhold til de som har fått brev fra utbygger med oppfordring om å avstå tomt:
Ang. dette med en evt. ekspropriasjonrett i forhold til avståelse av tomt til å utvide Strandvegen: vi fikk bekreftet at det ikke er gjeldende ekspropriasjonsrett pr. i dag, dette må reguleres inn på nytt. Ekspropriasjon var ikke noe kommunens representanter som på som noe alternativ i denne saken.. Godt å vite:)

Det ble også spurt hvor man skal melde feil/uriktigheter i saksfremstilling/prosjektbeskrivelse fra utbygger, svaret er at feil skal meldes når man skal komme med innsigelser senere i prosessen


 

Fartsdumper I Torvaveien

Den 8. september 2013 sendte vi brev til Rælingen kommune med bakgrunn i at vellet hadde mottatt klager på at det kjøres for fort i Torvaveien. Det er etter hvert blitt ganske stor trafikk i denne veien og mer kan de bli dersom utbyggingsplanene som er foreslått med 4 blokker og 70 – 80 leiligheter innerst i veien blir realisert. Det er derfor viktig at man allerede nå fortar de nødvendige kartlegginger av trafikk og hastighet.

Vi tok også opp manglende skilting som varsler om barnehage.

Den 31.10.2013 mottok vi brev fra kommunen ved Jon Mikalsen (ingeniør vei) Her bekrefter de at de vil foreta en trafikkregistrering i Torvavegen.

Vedr. skilting av barnehagen, så er dette oversendt eiendomsforvaltningen, som har oppfølging av eiendommer.


Bommen i Sorenskrivervegen

Mange har sikker lagt merke til at bommen i Sorenskriveren nå er fjernet. Kommunen har på tross av all den behandling denne bommen har hatt, igjennom mange år, og hvor det definitive vedtaket en gang var å stenge Sorenskrivervegen med bom, nå besluttet å fjerne bommen. De sier at veien skal være åpen i vinter pga. snøbrøytingen. Kommunen sier at det deretter vil det bli foretatt en trafikktelling for å vurdere om den skal fjernes permanent.

 

bottom of page